بازخوانی منشور روحانیت

کلیپ|بررسی جریانات متحجر و سکولار


  با گفتار: مصطفی اسکندری