خیبر خیبر نت پایگاه صهیون پژوهی خیبر خیبر

اسباط|پایگاه تخصصی جریان شناسی


امروز : شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

آرشیو روزانه "5 سپتامبر, 2019"

زمینه سازان و حاملان التقاط اسلام و اومانیسم
جریان‌شناسی تفکر التقاطی در ایران معاصر(بخش چهارم)

زمینه سازان و حاملان التقاط اسلام و اومانیسم

میرزا عسگرخان افشار ارومی او از رجال سرشناس ارومیه و از سرکردگان سپاه فتحعلی شاه قاجار بود که در جنگ با روس­‌ها نیز مشارکت داشت. همچنین او نماینده فتحعلی شاه قاجار در کشور فرانسه (پاریس) در زمان حاکمیت ناپلئون بناپارت...

بیشتر ...