اساتید جریان شناسی

حجت الاسلام محمد علی لیالی

حجت الاسلام علی اکبر عالمیان

حجت الاسلام محمد ملک زاده

حجت الاسلام دکتر نعیمیان

استاد حسن ابراهیم زاده

حجت الاسلام حسن غفاری‌فر

حجت الاسلام مصطفی اسکندری